Tilbakelevering av barn etter barnebortføringsloven kapittel III

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 16.10.2014, HR-2014-02017-U, (sak nr. 2014/1736), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Fridtjof Piene Gundersen) mot B (advokat Halvor Hjelm-Hansen)

Dommere: Matningsdal, Øie, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

 

Til toppen