Tvist om fremme av tvangssalg av fast eiendom - spørsmål om tolkningen av reglene om lovbestemt pant for boomkostninger

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 12.03.2014, HR-2014-00498-U, (sak nr. 2014/140), sivil sak, anke over kjennelse

Prime Energy Fuel Brokers AS, dets tvangsoppløsningsbo (advokat Kim Friis-Møller) mot Westban International Ltd (advokat Nicolai V. Skjerdal)

Dommere: Tjomsland, Skoghøy, Øie

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen