Tvist om gyldigheten av to fullmakter

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.03.2014, HR-2014-00570-U, (sak nr. 2014/457), sivil sak, anke over kjennelse

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K (advokat Trygve Undem) mot L, M, N, O (advokat Edle Endresen)

Dommere: Skoghøy, Øie, Falkanger

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen