Valg av prosessfullmektig for barn i barnevernsak der barnet er gitt egne partsrettigheter

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.05.2014, HR-2014-01022-U, (sak nr. 2014/759), sivil sak, anke over beslutning

A (advokat John Christian Elden)

Dommere: Stabel, Indreberg, Bårdsen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen