Gyldigheten av Miljødepartementets vedtak om dispensasjon fra verneforskriften for Sørdalen naturreservat for bygging av kraftledning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 23.12.2014, HR-2014-02516-U, (sak nr. 2014/2039), sivil sak, anke over kjennelse

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L,  mot Staten v/Klima- og miljødepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Elisabeth Stenwig), Statnett SF (advokat Ove Chr. Lyngholt)

Dommere: Tønder, Endresen, Normann

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen