Krav om erstatning i kontraktsforhold

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning 18.11.2014, HR-2014-02249-U, (sak nr. 2014/1857), sivil sak, anke over dom

Stokke Stål AS (advokat Jørgen Aardalsbakke) mot Returkraft AS (advokat Hans Erdvik)

Dommere: Skoghøy, Bårdsen, Matheson

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen