Spørsmål om pasientskadeloven § 18 begrenser adgangen til ved søksmål å trekke inn tapsposter som ikke har vært behandlet i Pasientskadenemnda

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 11.06.2014, HR-2014-01208-U, (sak nr. 2014/820), sivil sak, anke over kjennelse

Staten v/Pasientskadenemnda (advokat Roger Edvard Rosvoll) mot A (advokat Lene Frykman)

Dommere: Justitiarius Schei, dommer Normann og kst. dommer Kaasen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen