Spørsmål om tvangssalg av skyldners bolig besluttet forut for gjeldsforhandlingsperiode, kan settes i gang igjen etter at det er besluttet gjeldsordning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 12.06.2014, HR-2014-01246-U, (sak nr. 2014/974), sivil sak, anke over kjennelse

DNB Boligkreditt AS (advokat Kjell-Rune Birkelund) mot A

Dommere: Justitiarius Schei, dommerne Matningsdal og Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen