Anke over lagmannsrettens beslutning om å nekte anke fremmet etter straffeprosessloven § 321 andre ledd første punktum

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 10.11.2014, HR-2014-02178-U, (sak nr. 2014/1883), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Joar Berg Henjum) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Gjølstad, Matheson, Ringnes

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen