Anke etter fellende dom for overtredelse av straffeloven § 229 andre straffalternativ

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 12.06.2014, HR-2014-01235-U, (sak nr. 2014/983), straffesak, anke over dom

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Matningsdal, Øie, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen