Anke over ankenektelse etter straffeprosessloven § 321 andre ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 08.12.2014, HR-2014-02392-U, (sak nr. 2014/2072), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Kirsten B. Sigmond) mot Den offentlige påtalemyndighet

Justitiarius Schei og dommerne Endresen og Normann

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen