Anke over dom i sak om voldtekt

Høyesteretts ankeutvalgs dom, 08.07.2014, HR-2014-01435-U, (sak nr. 2014/1129), straffesak, anke over dom

A (advokat Brynjar N. Meling) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Skoghøy, Bårdsen, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen