Anke over kjennelse om besøksforbud etter straffeprosessloven § 222a

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.06.2014, HR-2014-01301-U, (sak nr. 2014/1112), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Henrik Bliksrud) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Matningsdal, Noer, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen