Anke over lagmannsrettens avvising av anke på grunn av manglande underskrift frå den ankande

Høgsteretts ankeutvals orskurd, 05.09.2014, HR-2014-01788-U, (sak nr. 2014/1485), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Astri Aas-Hansen) mot Den offentlege påtalemakta

Dommarane Utgård, Indreberg, Noer

Les heile avgjerda

Til toppen