Anke over lagmannsrettens beslutning om å nekte anke anke over tingrettsdom i straffesak fremmet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 17.09.2014, HR-2014-01850-U, (sak nr. 2014/1560), straffesak, anke voer beslutning

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Justitiarius Schei, dommerne Matningsdal og Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen