Anke over lagmannsrettens beslutning om å nekte straffeanke fremmet - strprl. § 321 andre ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 03.03.2014, HR-2014-00430-U, (sak nr. 2014/126), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Øyvind Bratlien) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Stabel, Endresen, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen