Anke over lagmannsrettens dom i sak om domfellelse for overtredelse av strl. § 200 første ledd

Høyesteretts beslutning, 14.02.2014, HR-2014-00325-U, (sak nr. 2014/99), straffesak, anke over dom

A (advokat Gunnar Øystein Helgevold) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Matningsdal, Stabel, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen