Anke over lagmannsrettens dom i sak om overtredelse av strl. § 162 første ledd mm

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 01.08.2014, HR-2014-01605-U, (sak nr. 2014/1290), straffesak, anke over dom

A (advokat anja Karin Hellander) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Gjølstad, Tjomsland, Matningsdal

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen