Anke over lagmannsrettens dom i sak om uaktsom legemsbeskadigelse med bil

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning, 24.06.2014, HR-2014-01315-U, (sak nr. 2014/1044), straffesak, anke over dom

A (advokat Jan Erik Granmo) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Justitiarius Schei, dommerne Matningsdal og Normann

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen