Anke over lagmannsrettens fellende dom - overtredelse av strl. § 325 første ledd nr. 1

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning, 30.04.2014, HR-2014-00839-U, (sak nr. 2014/492), straffesak, anke over dom

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Stabel, Bårdsen og kst. dommer Kaasen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen