Anke over lovanvendelse og saksbehandling ved domfellelse for overtredelse av strl. §§ 229 andre straffalternativ og 239

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 07.02.2014, HR-2014-00281-U, (sak nr. 2014/97), straffesak, anke over dom

A (advokat Kristin Rognan) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Matningsdal, Stabel, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen