Anke over lovanvendelse og straffutmåling ved domfellelse for overtr. av strl. § 229 første straffalternativ

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning og dom, 24.01.2014, HR-2014-00167-U, (sak nr. 2013/2203), straffesak, anke over dom

I.  A (advokat Eirik Nåmdal) mot Den offentlige påtalemyndighet

II. Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Eirik Nåmdal)

Dommere: Tønder, Bårdsen, Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen