Anke over saksbehandling og lovanvendelse ved domfellelse for overtr. av strl. § 229

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning og dom, 18.09.2014, HR-2014-01869-U, (sak nr. 2014/1587), straffesak, anke over dom

I. A (advokat Kjetil H. Nilsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

II. B (advokat Benny Solheim) mot Den offentlige påtalemyndighet 

Dommere: Justitiarius Schei, dommerne Bårdsen og Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen