Anke over saksbehandling og straffutmåling ved domfellelse for bla. strl. § 228 første ledd

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 24.01.2014, HR-2014-00165-U, (sak nr. 2013/2413), straffesak, anke over dom

A (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Tønder, Bårdsen, Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen