Anke over straffutmåling i sak om overtredelse av strl. § 228 første ledd

Høyesteretts ankeutvalgs dom, 08.01.2014, HR-2014-00031-U, (sak nr. 2013/2285), straffesak, anke over dom

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Tønder, Endresen, Matheson

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen