Anke over vedtakelse av forelegg

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 23.12.2014, HR-2014-02505-U, (sak nr. 2014/2129), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Tønder, Endresen, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen