Anker over beslutning om å utsette behandlingen av et sivilt krav til straffesaken er pådømt

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 06.03.2014, HR-2014-00467-U, (sak nr. 2014/212), straffesak, anke over beslutning

A AS (advokat Dag Steinfeld) mot B (advokat Kim Gerdts)

Dommere: Matningsdal, Noer, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen