Avvisning av begjæring om felles avgjørelse, jf. strpl. § 49. Spørsmål om anvendelse av straffeloven § 64

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 10.12.2014, HR-2014-02419-U, (sak nr. 2014/1880), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Marthe Notøy) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: justitiarius Schei, dommerne Tønder og Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen