Avvisning av krav om erstatning for saksomkostninger etter straffeprosessloven § 438

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 23.12.2014, HR-2014-02513-U, (sak nr. 2014/2015), straffesak, anke over kjennelse

Byggmester A AS, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Tønder, Endresen, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen