Begjæring om soningsutsettelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 06.03.2014, HR-2014-00464-U, (sak nr. 2014/242), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Nils Christian Nordhus) mot Kriminalomsorgen region sør

Dommere: Matningsdal, Noer, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen