Besøksforbud etter straffeprosessloven § 222 a

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 26.11.2014, HR-2014-02328-U, (sak nr. 2014/2073), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Anette Rygg) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Bårdsen, Matheson, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen