Domfellelse for overtredelser av strl. § 162 første og andre ledd

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 06.06.2014, HR-2014-01171-U, (sak nr. 2014/985), straffesak, anke over dom

A (advokat Abdelilah Saeme) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Øie, Falkanger, kst. dommer Kaasen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen