Krav om erstatning for utgifter til forsvarer etter frifinnelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 25.11.2014, HR-2014-02327-F, (sak nr. 2014/1017), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Guro Hansson Bull) mot A (advokat Christian Fredrik Bonnevie Hjort)

Dommer: Matningsdal

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen