Midlertidig tilbakekall av førerett og beslag etter vegtrafikkloven § 33 nr. 3

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 01.12.2014, HR-2014-02345-U, (sak nr. 2014/2054), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Justitiarius Schei og dommerne Tønder og Normann

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen