Overtredelse av straffeloven § 195 første ledd første straffalternativ om seksuell omgang med barn under 14 år

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning og dom, 23.10.2014, HR-2014-02056-U, (sak nr. 2014/1717), straffesak, anke over dom

A (advokat Olav Bowitz) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Gjølstad, Bårdsen, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen