Prøving av om vilkårene for utlevering av en domfelt litauisk statsborger til Litauen er oppfylt

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 08.01.2014, HR-2014-00029-U, (sak nr. 2014/26), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Fredrik Verling) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Tønder, Endresen og Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen