Spørsmål om alle dommerne i Gulating lagmannsrett må vike sete ved behandlingen av en anke

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 22.10.2014, HR-2014-02054-U, (sak nr. 2014/1772), straffesak, habilitet

A (advokat Håkon Brækhus) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Øie, Bårdsen, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen