Spørsmål om det kan settes som vilkår for ransaking hos tredjeperson etter straffeprosessloven § 192 andre ledd nr. 3

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.11.2014, HR-2014-02260-U, (sak nr. 2014/2041), straffesak, anke over kjennelse

X AS, X Eiendom AS (advokat Hallvard Østgård) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Skoghøy, Bårdsen, Matheson

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen