Spørsmål om oppnevning av sakkyndig i straffesak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 23.09.2014, HR-2014-01888-U, (sak nr. 2014/1611), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Sigrid Hovland Ytterstad) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Matningsdal, Skoghøy, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen