Videre anke i sak om besøksforbud etter straffeprosessloven § 222a

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 23.07.2014, HR-2014-01541-U, (sak nr 2014/1346), straffesak, anke over kjennelse

A mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Endresen, Normann, Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen