Videre anke i sak om varetektsfengsling etter utlendingsloven § 106 første ledd bokstav b

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 06.03.2014, HR-2014-00466-U, (sak nr. 2014/395), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Erik Keiserud) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Stabel, Øie, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen