Videre anke over lagmannsrettens kjennelse om ikke å oppnevne bistandsadvokat for etterlatte

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 24.03.2014, HR-2014-00600-U, (sak nr. 2014/257), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Shahzad Nazir)

Dommere: Tjomsland, Øie, Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen