Videre anke over kjennelse om varetektsfengsling på grunn av bevisforspillelsesfare, jf. straffeprosessloven § 171 første ledd nr. 2

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 08.12.2014, HR-2014-02391-U, (sak nr. 2014/2183), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Christine Hamborgstrøm) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Tønder, Endresen, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen