Anke over lagmannsrettens beslutning om ikke å omgjøre beslutning om å nekte anke fremmet etter straffeprosessloven § 321 andre ledd første punktum

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 26.11.2014, HR-2014-02306-U, (sak nr. 2014/1932), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Øyvind Bratlien) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Tønder, Endresen, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen