Betydningen av lang saksbehandlingstid

Høyesteretts dom, 23.10.2014, HR-2014-02067-A, (sak nr. 2014/1546), straffesak, anke over dom

A (advokat Marius O. Dietrichson) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Bull, Indreberg, Bårdsen, Ringnes, Gjølstad

Saken gjaldt betydningen av lang saksbehandlingstid i sak om omgjøring av samfunnsstraff etter vilkårsbrudd. 

Etter at domfelte hadde brutt de bestemmelser som var satt for gjennomføring av en samfunnsstraff han var idømt, ble samfunnsstraffen avbrutt og Kriminalomsorgen fremmet sak om soning av den del av den subsidiære fengselsstraffen som tilsvarte den ikke avtjente delen av samfunnsstraffen. Både tingrett og lagmannsrett tok begjæringen til følge. Lagmannsrettens dom ble ikke forkynt for domfelte før det var gått nærmere ett år og fem måneder etter at lagmannsrettens dom var avsagt. Etter at domfelte anket i forbindelse med forkynnelsen, tok det ytterligere om lag syv måneder før anken ble oversendt Høyesterett. Begge forsinkelsene skyldtes feil fra myndighetenes side. 

Høyesterett kom til at disse forsinkelsene var så graverende at det måtte ha konsekvenser for resultatet i endringssaken. Det gjaldt enten man bygget på internrettslige prinsipper for god rettspleie, eller la til grunn at EMK artikkel 6 kom til anvendelse, slik at kompensasjonskravet fulgte av artikkel 13.

Høyesterett kom etter dette til at begjæringen om fullbyrdelse av den subsidiære fengselsstraffen ikke skulle tas til følge.

Les avgjørelsen i sin helhet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen