Flyktningspionasje - Lovanvendelse, straffutmåling og inndragning ved overtredelse av strl. § 91 a

Høyesteretts dom, 25.09.2014, HR-2014-01900-a, (sak nr. 2014/1260), straffesak, anke over dom

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Carl Fredrik Fari)

Dommere: Bull, Utgård, Tønder, Ringnes, Gjølstad

Sak gjaldt lovanvendelse, straffutmåling og inndragning ved overtredelse av straffeloven § 91a om såkalt flyktningspionasje. Bestemmelsen rammer blant annet den som hemmelig til fordel for fremmed stat søker å samle opplysninger om politiske eller personlige forhold hvis meddelelse til en annen stat han vet eller bør forstå kan volde fare for enkeltpersoners liv, helbred, frihet eller eiendom.

Høyesterett kom til at det ikke er et vilkår for å kunne straffes etter § 91a at informasjonsinnhentingen gjelder opplysninger som ikke er åpent tilgjengelige. Det er selve innsamlingen som skal være "hemmelig", ikke opplysningene i seg selv.

Selv om det må trekkes en grense mot straffri innhenting av informasjon, må denne grensen ses i lys av de øvrige vilkår i § 91a. Mye informasjonsinnhenting som i andre sammenhenger faller inn under den alminnelige handlefrihet, også om den måtte skje på "hemmelig" vis, vil være rettsstridig når den skjer til fordel for en fremmed stat, og gjerningspersonen må forstå eller bør forstå at overleveringen av informasjonen til denne staten kan volde fare for enkeltpersoners liv, helbred, frihet eller eiendom.

Gjerningsmannen var kommet til Norge som etterretningsoffiser, men utgitt seg for å være flyktning. Han hadde drevet informasjonsinnsamling blant landsmenn i eksil i Norge i nærmere to år. Høyesterett fastsatte straffen til ett år og tre måneders fengsel og inndro det samlede beløp han hadde fått i betaling for arbeidet.

Les avgjørelsen i sin helhet 

Til toppen