Inndragning av fangstverdi hos fartøyeier

Høyesteretts dom, 23.10.2014, HR-2014-02070-A, (sak nr. 2014/1438), straffesak, anke over dom

A AS (advokat Ingvald Falch) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Harald Grønlien)

Dommere: Matheson, Kallerud, Arntzen, Bergsjø, Utgård

Saken gjaldt inndragning av fangstverdi hos fartøyeier på grunn av brudd på regler om rapportering av fiske. 

Skipperen på et fiskefartøy var blitt dømt til bot for ved uaktsomhet å ha rapportert fangst for sent ved tre anledninger og for å ha underestimert fangstmengden. Høyesterett kom enstemmig til at inndragning hos rederiet var påkrevd og forholdsmessig ut fra hensynet til en effektiv ressursforvaltning. Etter rettspraksis tas utgangspunkt i fangstens verdi og det gjøres ikke fradrag for lott utbetalt til mannskapet. Rederiets innsigelser til inndragningens størrelse førte ikke frem.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen