Spørsmål om løslatelse på prøve fra forvaring

Høyesteretts dom, 16.10.14, HR-2014-02014-A, (sak nr. 2014/1447), straffesak, anke over dom

A (advokat Fredrik S. Brodwall) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Reidar Bruusgaard)

Dommere: Tønder, Indreberg, Ringnes, Bull, Tjomsland

Saken gjaldt spørsmål om løslatelse på prøve fra forvaring. 

Den innsatte var domfelt for deltakelse i NOKAS-ranet til en straff av forvaring med en tidsramme på 16 år og med en minstetid på 10 år. Spørsmålet i saken var om det hadde skjedd en slik endring i de forholdene som begrunnet forvaringsdommen, at det ikke lenger var noen nærliggende fare for at vedkommende på ny ville begå en alvorlig forbrytelse, jf. Høyesteretts dom avsagt samme dag i sak 2014/1448.

Høyesterett var enig med lagmannsretten i at det ikke lenger var en nærliggende gjentakelsesfare, og at vilkåret for fortsatt forvaring derfor ikke var oppfylt. Det ble lagt vekt på at domfelte i forvaringstiden både hadde tatt utdannelse, og at han blant annet ved jevnlig kontakt med psykolog hadde tatt skritt for å bearbeide sider ved sin personlighet som kan ha sammenheng med hans tidligere kriminelle virksomhet. 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen