Prøveløslatelse fra forvaring

Høyesteretts dom, 16.10.14, HR-2014-02015-A, (sak nr. 2014/1319), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Reidar Bruusgaard) mot A (advokat Frode Sulland)

Dommere: Bull, Tønder, Indreberg, Ringnes, Tjomsland

Saken gjaldt prøveløslatelse fra forvaring etter sont minstetid. Saken ble behandlet sammen med sakene 2014/1447 og 2014/1448. 

Høyesterett la til grunn samme syn på vilkårene for prøveløslatelse som i sak 2014/1448. Det avgjørende er om det fortsatt foreligger en nærliggende fare for alvorlig kriminalitet av det slag som § 39 c nevner. Dette var også lagt til grunn av tingretten og lagmannsretten. 

Domfelte hadde i 2003 begått drapsforsøk mot sin daværende ektefelle gjennom et sprengstoffattentat. Det ble som under Høyesteretts behandling av drapssaken (Rt. 2005 s. 289), lagt til grunn at faren bare gjaldt overfor den tidligere ektefellen. 

Mens tingretten hadde nektet prøveløslatelse, hadde lagmannsretten godtatt prøveløslatelse på vilkår. Lagmannsretten mente at det fortsatt forelå en viss fare, men at den ikke var "nærliggende". Høyesterett var i tvil, men kom til at det ikke forelå tilstrekkelig grunnlag for å sette til side lagmannsrettens vurdering, som var basert på flere dager med umiddelbar bevisførsel.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen