Prøveløslatelse ved dom på forvaring

Høyesteretts dom, 16.10.14, HR-2014-02013-A, (sak nr. 2014/1448), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Reidar Bruusgaard) mot A (advokat Marius O. Dietrichson)

Dommere: Ringnes, Bull, Tønder, Indreberg, Tjomsland

Prøveløslatelse fra forvaring.

Saken gjaldt spørsmålet om løslatelse på prøve fra forvaring. 

Den innsatte var dømt til forvaring for deltakelse i NOKAS-ranet med en tidsramme på 16 år og en minstetid på 10 år for sin deltakelse i NOKAS-ranet. 

Høyesterett tok først stilling til det prinsipielle spørsmål om hvilke vilkår som gjelder for prøveløslatelse fra forvaring. Etter en gjennomgang av lovens forarbeider og rettspraksis kom Høyesterett til at den innsatte kan begjære seg prøveløslatt etter utløpet av minstetiden, når det ikke lenger må anses å være en nærliggende fare for at den domfelte vil begå en ny alvorlig forbrytelse. 

Høyesterett var enig med lagmannsretten i at det i dag ikke lenger er nærliggende gjentakelsesfare, og at vilkåret for fortsatt forvaring ikke er oppfylt. Det ble lagt vekt på at domfelte under soningen har tatt videregående skole og flere universitetsfag, og at han er reelt motivert for å ta utdanning. Han har ikke rusproblemer og har god støtte fra familien, og lagmannsretten har antatt at han vil overholde vilkåret for prøveløslatelse om ikke å ha noen kontakt med kriminelle miljø.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen